Zakres obowiązków kuratora rodzinnego

Kurator rodzinny to osoba, której przydzielono sprawowanie nadzoru nad dzieckiem, czyli osobą w wieku do lat 18. Jakie czynności należą do jego obowiązków? Nawiązuje on pierwszy kontakt ze swoim podopiecznym, powinno mieć to miejsce nie później, niż w ciągu siedmiu dni od dnia, w którym wpłynęło do zespołu kuratorskiej służby sądowej prawomocne orzeczenie o konieczności nadzoru nieletniego. Podczas pierwszego spotkania z nieletnim, kurator powinien poinformować o jego prawach i obowiązkach, które są ściśle określone w dokumencie sporządzonym przez sąd. Dziecko powinno dowiedzieć się także jakimi metodami resocjalizacji i wsparcia będą pracować, aby odzyskało ono równowagę oraz poprawiły się jego warunki bytowe. Niezbędne także będzie ustalenie i omówienie wszystkich terminów, które kurator powinien mieć uprzednio przygotowane.

Kurator rodzinny powinien szczegółowo zaplanować działania profilaktyczno-resocjalizacyjne oraz opiekuńczo-wychowawcze opierając się o zebrane informacje o podopiecznym. Niezbędna jest także współpraca z rodziną oraz otoczeniem dziecka. Szczególnie chodzi o szkołę, czyli nauczycieli, wychowawców, dyrekcję, ale także w uzasadnionych przypadkach z przyjaciółmi i znajomymi dziecka. Kurator nie powinien unikać sytuacji, w których jest bezpośrednio proszony o pomoc. W miarę swoich kompetencji, a także możliwości powinien udzielić podopiecznemu pomocy z zakresu organizacji pracy, nauki, a także czasu wolnego i rozrywki. Niezbędne jest również wsparcie w rozwiązywaniu życiowych trudności, związanych zarówno z edukacją, jak i pracą oraz życiem prywatnym.

Do kuratora zawodowego należy również kontrolowanie zachowania podopiecznego w miejscu jego zamieszkania oraz nauki i pracy lub pobytu nie wynikającego z obowiązków. Powinien on także współdziałać z instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami i innymi podmiotami, których celem jest pomoc swojemu podopiecznemu. Obowiązki oraz uprawnienia kuratora wobec nieletniego są ściśle określone przez prawo. Zawód ten jednak nie polega tylko na wypełnianiu zadań. Wskazane jest zaangażowanie na szerszą skalę niż określają to przepisy. Niejednokrotnie podopieczni potrzebują wsparcia lub pomocy poza godzinami pracy, dlatego trzeba być elastycznym i nastawić się na niesztampową pracę, która nie raz wymaga poświęceń.