Wymagania dla kuratorów społecznych

Aby pełnić obowiązki kuratora społecznego, muszą być spełnione określone warunki. Są one dokładnie opisane w ustawie o kuratorach sądowych, Dz.U.2001.98.1071 – Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych w rozdziale 7. „Kuratorzy społeczni”. Artykuł 84. dokładnie nakreśla wymagania. Przede wszystkim musi odpowiadać warunkom określonym w artykule 5, ust.1 pkt 1-3, zatytułowanym „Wymagania w stosunku do kandydata na kuratora zawodowego„. Warto zapoznać się  z nim osobiście, gdyż co jakiś czas wprowadzane są poprawki.

Aby zostać kuratorem zawodowym należy mieć obywatelstwo polskie oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich. Ważnym warunkiem jest nieskazitelność charakteru. Nie bez znaczenia jest również stan zdrowia, który badana jest przez lekarza wyznaczonego przez prezesa sądu okręgowego lub ewentualnie rejonowego. Badane jest zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Kuratorami społecznymi mogą zostać osoby, które ukończyły studia wyższe oraz posiadają tytuł magistra. Szeroki zakres kierunków pozwala wielu osobom wykonywać ten zawód. Wskazane jest także doświadczenie zawodowe w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub też wychowawczej. Niezbędne jest oczywiście odbycie aplikacji kuratorskiej trwającej zwykle rok, którą kończy egzamin kuratorski. Tytuł kuratora zawodowego dostaje się, jeśli egzamin zostanie zdany z wynikiem pozytywnym. Egzamin składa się z trzech części.

Należy także złożyć informację z Krajowego Rejestru Karnego, która dotyczy kandydata. Zanim jednak przystąpi się do pełnienia funkcji jako kurator społeczny, składa się ślubowanie przed prezesem określonego sądu rejonowego. Ma ono miejsce w obecności kierownika zespołu. To wydarzenie dokładnie określa artykuł 6. „ślubowanie kuratora zawodowego”, ust.1. Po ślubowaniu sporządza się protokół, który podpisują: kurator składający ślubowanie, prezes sądu rejonowego oraz kierownik zespołu. Następnie wpisuje się nowego kuratora społecznego na listę kuratorów przy prezesie sądu rejonowego.

Jeśli kurator sądowy nie spełnia określonych wymagań może zostać on odsunięty od pełnienia funkcji zawodowej. Może się to zdarzyć także gdy kurator nie spełnia należycie swoich obowiązków lub jeśli wymagają tego względy organizacyjne. Odwołanie kuratora społecznego skutkuje jego skreśleniem z listy kuratorów społecznych i nie może ona dalej wykonywać swojego zawodu.