Uprawnienia kuratora wobec nieletniego

Zadaniem kuratora jest pomaganie ludziom poprzez działania resocjalizacyjne, kontrolne, wychowawcze, diagnostyczne oraz profilaktyczne. Aby mógł należycie wykonywać swoją pracę, kurator dysponuje uprawnieniami ściśle określonymi w przepisach. Kurator może kontrolować nieletniego, czyli zbierać informację o tym, gdzie chodzi, z kim przebywa, a nawet co kupuje czy spożywa. Do jego uprawnień należy również odwiedzanie dziecka w domu lub w innym miejscu przebywania, kontaktowania się w jego sprawie z rodzicami, opiekunami, a także ze szkołą. Dozwolone jest także żądanie wszelkich informacji bezpośrednio od nieletniego bądź nieletniej, nad którymi jest sprawowana opieka lub od instytucji i rodziny związanych z dzieckiem.

Kurator dziecięcy może współdziałać z rozmaitymi stowarzyszeniami oraz organizacjami, które mają na celu poprawę bytu, zachowania, zdrowia itp. nieletniej osoby. Ma prawo także do szczegółowego przeglądania akt sądowych związanych bezpośrednio z dzieckiem oraz sporządzania z nich notatek. Kurator posiada również uprawienia do wykonywania wywiadów środowiskowych oraz do gromadzenia danych, które można uzyskać od organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego, a także z zakładu pracy, różnych stowarzyszeń oraz instytucji. W razie konieczności kurator ma prawo, a nawet obowiązek udzielenie innej stosownej pomocy swojemu podopiecznemu.

Kurator dla dzieci może złożyć wniosek o zarządzenie wykonania środka poprawczego. Może również brać udziału w posiedzeniach sądu dotyczących małoletniego, wobec którego zastosowano nadzór kuratora. Na zarządzenia sędziego rodzinnego, kurator może również stosować inne środki wychowawcze wobec dziecka.

Obowiązkiem kuratora jest dokładne zapoznanie się z warunkami mieszkaniowymi nieletniego, a także z jego sytuacją zdrowotną, nie bez znaczenia będzie miała sytuacja rodzinna, którą także kurator musi zbadać. Nieletni natomiast jest w obowiązku udzielić wszelkich informacji z zakresu: zmiany miejsca zamieszkania, nauki, pracy, ale także zmiany miejsca leczenia lub terapii oraz podjęcia leczenia lub terapii. Obowiązkiem dziecka, który ma przydzielony nadzór kuratora jest współpraca, a także wykonywanie zaleceń oraz wskazówek i zobowiązań, które wynikają z pracy resocjalizacyjnej kuratora.  Aby zostać kuratorem zawodowym, który rzetelnie wykonuje swoją pracę, należy znać i stosować powyższe zasady.