Kompetencje i zadania kuratorium oświaty

Przedstawicielami kuratorium oświaty są kuratorzy. Każdy z nich ma co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra pedagogiki. Aby zostać kuratorem zawodowym w oświacie nie trzeba zdawać egzaminu, ani kończyć aplikacji, jaką zaliczają kuratorzy społeczni, jednak proces rekrutacji jest wymagający i wielostopniowy. W większości przypadkach kuratorzy mają wykształcenie podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Takie osoby mają ściśle określone zadania, które muszą sumiennie spełniać przez cały okres swojej kadencji.

Do ich obowiązków należy sprawdzanie potrzeb nauczycieli, z zakresu ich doskonalenia zawodowego, a także inicjowanie i nadzorowanie wszelkich warsztatów i szkoleń związanych z ich rozwojem. Kuratorium ma także wspierać nauczycieli w organizowaniu sprawdzianów oraz egzaminów w szkołach i w placówkach edukacyjnych.

Bardzo ważnym zadaniem jest nadzorowanie pod względem pedagogicznym szkół publicznych, a także niepublicznych oraz placówek edukacyjnych oraz instytucji doskonalenia nauczycieli. Do kompetencji kuratorium należy również wydawanie decyzji określonych w ustawie o systemie oświaty. Instytucja ta ma również za zadanie współpracowanie z radami oświatowymi, które zostały powołane w oparciu o ustawy o systemie oświaty.

Wszystkie działania kuratorium muszą być zgodne z polityką oświatową państwa, a zatem musi ono realizować program, jaki przygotowało ministerstwo edukacji. Kuratorium ma obowiązek współpracować z organami jednostek samorządu terytorialnego, która to współpraca ma na celu realizowanie regionalnej oraz lokalnego polityki oświatowej. Znaczącym obowiązkiem kuratorów jest pozyskiwanie środków finansowych (między innymi z budżetu Unii Europejskiej) oraz opracowywanie programów, które wykorzystują pozyskane środki na kursy i szkolenia udoskonalające nauczycieli.

Kuratorium ma za zadnie organizowanie rozmaitych form współzawodnictwa oraz prezentacji osiągnięć uczniów szkół i placówek edukacyjnych na obszarze województwa, a także inicjowanie takich wydarzeń na obszarach lokalnych, są to między innymi: olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy itd. Instytucja ma również współpracować z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi oraz z organami jednostek samorządu terytorialnego w określonym zakresie, jest to kształtowanie i rozwój bazy materialnej szkół i placówek. Kuratorzy powinni także koordynować i wspomagać, a także w określonych przypadkach nadzorować wypoczynek dla dzieci i młodzieży na obszarze danego województwa w czasie wakacji i ferii zimowych.