Jak zostać kuratorem zawodowym?

Nikt, kto tak naprawdę chce być związany z prawem, nie kończy tylko pięciu lat studiów, lecz zdaje na aplikację i kształci się dalej. Ogólnie znane kierunki takie jak: aplikacja adwokacka, radcowska, sądowa czy notarialna, to nie cała oferta dostępnych aplikacji. Kolejną możliwością jest aplikacja kuratorska, po której można zostać kuratorem zawodowym.

Zanim jednak aplikant zakończy kształcenie, musi mieć obywatelstwo polskie, powinien być nieskazitelnego charakteru, a jego stan zdrowia pozwalający mu na wykonywanie przydzielonych obowiązków. Na aplikację kuratorską mogą zdawać nie tylko osoby po prawie, ale także ci, którzy ukończyli wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogicznym, psychologicznym lub socjologicznym. Aplikacja kuratorska trwa od 9 do 18 miesięcy. Aplikanci są zatrudniani w sądzie na okres jednego roku, jeżeli zostanie uznane, że został on odpowiednio przygotowany do egzaminu, prezes sądu ma prawo skrócić czas trwania aplikacji. W przypadku, gdy aplikant chciałby jednak przedłużyć naukę o 6 miesięcy musi pisemnie wystąpić do prezesa sądu, a ten może wyrazić zgodę lub nie.

W czasie trwania aplikacji kuratorskiej, kandydat uczy się teorii, ale przede wszystkim praktyki. Zaznajamia się z organizacją sądu, rozmaitych placówek, opiekuńczych i wychowawczych czy zakładów dla nieletnich. Jest to czas, w którym student przygląda się swojemu przyszłemu zawodowi,  dowiaduje się jak rzeczywiście wygląda ta praca, ile zarabia kurator i sam ocenia czy nadaje się do pracy w tej dziedzinie. Nie każdy kto spełnił warunki formalne może zostać zawodowym kuratorem. Czas aplikacji ma także na celu sprawdzenie czy kandydat nadaje się do tego zawodu. O czym stwierdza przede wszystkim patron aplikanta, którego wyznacza kierownik zespołu kuratorskiego.

Aplikacja kuratorska kończy się egzaminem przed komisją, w skład której wchodzą: prezes sądu okręgowego, sędzia, kurator okręgowy oraz kurator zawodowe. Do zaliczenia jest egzamin pisemny oraz ustny, z tym że dopuszczenie do części ustnej uwarunkowane jest zdaniem pisemnego egzaminu. Jeśli wynik całego egzaminu będzie pozytywny, wtedy aplikant może zostać mianowany na stanowisko kuratora sądowego. Przed podjęciem określonego stanowiska, kurator składa ślubowanie przed prezesem sądu okręgowego oraz kuratorem okręgowym.